Mészáros Tamás: Halálos játék

lonesco: Haldoklik a király - kritika

Megint egy jellegzetességeiben jól ismert színpadkép: szürke, repedezett, málló-omló vakolat, súlyos, vastag, egykor masszív, de mai stabilitásukat tekintve kevéssé bizalomgerjesztő falak Benyílók, átjárók, zegzugok. Üres és kopár tér — valami már elmúlt benne. Valami még tovább pusztul. Amit látunk: a romlás színhelye.

A Katona József Színházban vagyunk. Ebben a díszletben bátran jöhetne akár a realizmus is. Nem véletlen, hogy Juliette — udvari takarító- és ápolónő — makacsul nappalinak nevezi Berengár király tróntermét, amelyben maga a trón szinte mellékes elhelyezést nyert. A jókora karosszék oldalt áll, a sarokban, s rangját legfeljebb az a néhány kicsorbult lépcsőfok jelzi, amin az uralkodó mégiscsak felhághat.

Azonban a király nem tud már felhágni. Egészségi állapota éppúgy a rohamos végromlás felé tart, mint a birodalomé. A föld meghasad, a növényzet eltűnik, a király sántít. Berengár és környezete egymást tükrözik.

lonesco 1962-ben irt, hivatásos társulattól ez idáig nálunk nem látható műve, a Haldoklik a király, pontosan úgy indul, mint egy rendes abszurd dráma. Általános hely és idő, s a cselekmény meg a figurák is kellően absztraháltak ahhoz, hogy a színpadon semmit és senkit ne kelljen beazonosítani, de a nézőtéren mindenki arra gondolhasson, amire akar. A darab első felében Ionesco a kö­vetkező képletet állítja fel. Egy képességeit, lehetőségeit, erejét — egyszóval a hatalmát — túlélt királyt udvarának és családjának még megmaradt tagjai igyekez­nek ráébreszteni arra az objektív jelekben is megnyilvánuló, visszafordíthatatlan folyamatra, amely közeli halálához vezet. Berengár nem hajlandó tudomásul venni, hogy kezdetét vette avég; még kevésbé azt, hogy személyes felelősség terheli a hirtelen megromlott viszonyokért. Hiába tudósítják bizonyos baljós esemé­nyekról, amelyek mind arra utalnak, hogy az ország helyzete és saját állapota egyként reménytelen, így hát legokosabb volna, ha lemondana a koronáról — a király nem akarja felismerni önnön leépülésének és a birodalom tönkremenésé-nek nyilvánvaló összefüggését.

Idáig tehát Ionesco, ha úgy tetszik, lényegében egy történelmi és társadalmi szempontból egyaránt ismert modellhelyzet groteszk leképezését adja. Tehát lényeges, hogy itt még nem az ember és a világ, hanem hangsúlyozottan az uralkodó és az ország viszonylatában. Tegyük hozzá: minden humora ellenére is kissé hosszadalmasan. És bár ez a szituáció önmagában — mondhatni eleve — drámai, a játékidő előre-haladtával mégis egyre kevésbé az, mert úgy érezzük, lassan kezd kiürülni. Ekkor a szerző nekilát a képlet kitágításának. A darab második fele már nem Berengár király és az ő országának abszurd állapotdrámája, hanem még általánosabban: az Ember (sőt az Emberiség) agóniájának természetrajza.

Itt egyszer csak lényegtelenné lesz, kicsoda ez a Berengár és hol él — illetve: megtudjuk, hogy egyebek között ő találta fel a traktort, valamint ő a Shakespeare álnéven elhíresült drámák szerzője is. Vagyis az Emberről és az ő Világáról szól immár a mese; arról a teremtményről, akinek szükségszerűen maga mögött kell hagynia az Életet, és ebbe a botrányba képtelen beletörődni. Ionesco a Halál elfogadhatatlanságáról beszél, ugyanakkor — mint ő maga írta — kísérletet tett, „hogy kitanuljuk a halál mesterségét”. Persze valószínűleg sejtette, hogy ez a kísérlet nem elég életképes; az ember csak az élet mesterségét tudja igazán odaadóan gyakorolni. Berengár is renitens haldokló, aki végül elfogadja ugyan, hogy az élet rendje szerint a halál trónján „kerüljön helyére”, de ez csupán belenyugvás a megváltoztathatatlanba, semmiképp sem az a belső azonosulás az elmúlással, amit Margit királynő — mintegy a halál angyalaként — elvár tőle.

Nem titkolom, hogy részletszépségei ellenére több okból is nehezemre esik Ionesco darabjának lelkes hívéül szegődni. Először is alapvető koncepcionális ellentmondást látok két része között, mégpedig nem azt a fajtát, ami esetleg jótékony feszültséget teremthetne a színpadon. Inkább az alapjában spekulatív mű olyan lényegi logikát­lanságának tartom ezt a terméketlen kettősséget (Beckett például sohasem engedné meg magának!), aminek következményeként az „első darab” közhelyessé válik, a „második” pedig irodalmiassá. S mégmindigaz utóbbi sajátosságot kedvelem jobban, mert bár drámaiatlanná oldja a színművet, de ezért legalább helyenként a főhős líraian formált belső szituációival és a szöveg kétségtelen erejével kárpótol.

Az előadás — Ascher Tamás rendezése — számomra sokkal meggyőzőbb, mint a darab. Éppen azért, mert majdnem sikerül elkerülnie, hogy az első rész (elnézést, amiért makacsul ragaszkodom az egyvégtében játszott dráma képzelet-beli felosztásához) didaktikus legyen, a második pedig oratórikus. Ascher játékká „inszcenálja” Ionescót; nem hagyja komolykodni, de komolyan veszi, ahol való­ban érdemes. Színészeivel figurákat alkottat olyan mellékszereplőkből (hiszen Berengár kivételével mindenki mellékszereplő), akik valójában csupán drama­turgiai segédeszközként kerültek a darabba, megkönnyítendő annak lebonyolítá­sát, elkerülendő a monodráma veszélyét, de valójában nincs önálló életük, s nincs Is rájuk feltétlenül szükség. Öröm látni Csomós Mari keserűen fegyelmezett, fölényesen szuggesztív Margitját, az utóbbi időben játszott, megannyi „heroinája” után Básti Julit (Mária) mint vékony hangú naivaskiccet; s a többiek — Máthé Erzsi (juliette), Rajhona Ádám (az orvos-hóhér) és Végvári Tamás (a testőr) — is bravúrosan egyensúlyozzák alakjaikat realitás és stilizáció között.

Ascher szereti Ionescót, és ez nagyon fontos. Persze tudjuk, hogy Beckettet is szereti, de őt nem kell kijavítania. AHaldoklik a királyon azonban mérhetetlenül sokat segít, hogy a rendező érzékeny értelmezésében Berengár pusztulása mind-végig az emberi hatalomvesztés stációdrámája. Sinkó László gyönyörű alakításá­ban — groteszk „szkeccseiben” éppúgy, mint bensőséges monológjaiban — saját, teremtett világunk elvesztésének, a magunk emberei, tárgyai, értékei felett gyako­rolt uralmunk elvesztésének fájdalmát érezzük át.

Sinkó az Élet slampos királya és kényszeredett bohóca, kisembere és nagyoko­sa, agresszív követelődzője és gyámoltalan kiszolgáltatottja. Játéka ritka stiláris biztonságot és technikai tudatosságot sugároz — noha nem valamiféle homogeni­zált modorban fogalmaz. Ennek a Berengárnak sokféle arca és állapota van; Sinkó és Ascher az emberi mindenségtól való kényszerű eltávolodás fizikai folyamatában ezeket nem feltétlenül a haláltusa „kronológiai” menete szerint, hanem a lelki szituációknak megfelelően mutatja fel.

lonesco tökéletes előadást kapott a Katona József Színháztól. Tudva, hogy paradoxon, mégis megkockáztatom: jobbat, mint amilyen a darab.

1989. január